Page 10 - Silesia Marathon 2018 Katalog
P. 10

INFORMATOR | GUIDE BOOK

                         PRZECZYTAJ PRZED STARTEM | READ BEFORE THE RACE                    ramach  podstawie numeru        he 10th edi- on the start number.
                   10.  PKO  startowego.          tion of PKO  Tram: lines 0, 6, 11,
              WSilesia        Tramwaj: linie 0, 6, TSilesia Mara-   19, 23 („Park Ślą-
              Marathon 2018 od-  11, 19, 23; przystanek  thon 2018 will inclu- ski  Wesołe  Mia-
              będą się:       „Park Śląski Wesołe   de:         steczko”   stop)
               PKO Silesia Mara- Miasteczko”       PKO Silesia Ma- Bus: lines 0, 50, 110,
              thon (7 października,   Autobus: linie 0,  rathon (7th October,  193 („Dąb Krzyżowa”
              start o 9.00)     50, 110, 193; przy- start at 9.00 a.m.) stop)
               PKO Silesia Pół- stanek „Dąb Krzy-    PKO Silesia Half   If you commute to
              maraton (7 paździer- żowa”          Marathon (7th Octo- the competition by
              nika, start o 10.45)             ber, start at 10.45  your car, we enco-
               Mini Silesia Mara-  Osoby dojeżdżają-  a.m.)        urage you to leave
              thon o Puchar Radia  ce na zawody samo-    RMF FM Cup Si- it on one of the car
              RMF FM (6 paździer- chodami zachęcamy    lesia Mini Marathon  parks located in the
              nika, start o 11.00) do  pozostawienia   (6th October, start at  Silesian Park, at the
                        ich na jednym z par-   11.00 a.m.)     Silesian Stadium or
              BIURO ZAWODÓW    kingów (patrz str. 13)           at the Silesia City
                        w Parku Śląskim,    RACE OFFICE     Center (on the race
               Biuro  Zawodów  przy Stadionie Ślą-             day, those car parks
              znajduje  się  na  skim lub przy Silesia   A race offi ce is lo- will be free of char-
              Stadionie  Śląskim  City Center (wjazd na  cated at the Silesian  ge – a starting num-
              w Chorzowie przy ul.  parkingi będzie bez-  Stadium in Chorzów,  ber must be presen-
              Katowickiej 10 (wej- płatny za okazaniem  at  Katowicka  10  ted).
              ście bramą 1A).   numeru startowego).    Street.        A  special  bus
                                               line will be prepa-
              DOJAZD DO BIURA    Przy go t o w ana    HOW TO GET THERE  red, which will take
                        będzie też specjal-             runners from a car
               samochodem    na linia autobusowa    by car      park at the Silesian
                ul. Chorzowska,  kursująca pomiędzy    Chorz o w sk a  Stadium to the start
               Katowice – wjazd  Stadionem  Śląskim   Street,  Katowice  line. The bus will run
               na strefę parkingo- a startem maratonu   - entrance to the  between 7.00–8.30
               wą P8.      w godz. 7.00–8.30     parking zone P8. a.m., every 10 minu-
               komunikacją pu- co ok. 10 minut. Czas    by public trans- tes. Travel takes up
              bliczną (przystanek  przejazdu to 10 minut. port („Chorzów-Sta- to 10 minutes.
              „Chorzów – Stadion             dion Śląski” stop)
              Śląski”)                     By tram – lines 0,  DEPOSIT,
                Tramwaj – linie 0,  DEPOZYT, PRZEBIE-   6, 11, 19, 23, 33  CHANGING ROOMS,
               6, 11, 19, 23, 33 RALNIE, TOALETY,      By bus – lines 6,  TOILETS, MASSAGE
                Autobus – linie 6,  MASAŻE         98, 663
               98, 663.                             A mobile deposit
                         Depozyt  mobil-    CAR PARKS,     for marathon run-
              PARKINGI,      ny dla zawodników     TRANSPORT      ners will be located
              TRANSPORT      maratonu  (samo-              on Złota Street at
                        chody typu TIR) bę-   Participants  are  the end of the star-
               Zachęcamy   do  dzie ulokowany na    encouraged to take  ting zone and will
     strona
     10         korzystania z dar- ulicy Złotej na końcu  advantage of the  be open from 7.30 to
                                               8.40 a.m. The depo-
                                     free access to the
              mowego dojazdu na
                        strefy startowej i bę-
              start  komunikacją  dzie czynny w godz.   public transport by  sit will be transpor-
              miejską KZK GOP na  7.30–8.40.  Depozyt   KZK GOP – based  ted to the Silesian
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15