Page 12 - Silesia Marathon 2018 Katalog
P. 12

rowerzystów zostanie zdys- o upewnienie się, czy bagaż  ganiser’s vehicles, medical  bly complete the race.
      kwalifikowany.      oddany przy starcie do de- service, security cars and   You will receive your run-
                  pozytu został odebrany.  privileged vehicles.   ning time in the form of an
      MARATON          Wynik biegu otrzymasz   A bicycle escort is not al- SMS to the telephone num-
                  w formie SMS na numer tele- lowed, under the threat of  ber provided at the registra-
       Punkty odżywcze zostaną  fonu podany przy zgłoszeniu. disqualification. tion.
      ustawione w pobliżu 5, 10,   Nieoficjalne wyniki biegu         Unofficial race times will
      15, 20, 25, 30, 35, 37,5 i 40 ki- opublikowane zostaną na- MARATHON   be published within 24 ho-
      lometra trasy.      stępnego dnia na stronie bie-            urs on the race website
       Na punktach odżywczych  gu (oficjalne wyniki, po rozpa-  There are refreshment  (official results will be anno-
      na 5 i 37,5 km dla zawod- trzeniu ewentualnych uwag  stations along the route, lo- unced within 2–4 days after
      ników przewidziano wodę  i protestów, zostaną opubli- cated around the 5th, 10th,  analyzing possible objec-
      źródlaną, na pozostałych  kowane w ciągu 2–4 dni). 15th, 20th, 25th, 30th, 35th,  tions and protests).
      dodatkowo napój izotonicz-            37,5th and 40th kilometer.
      ny oraz banany, czekoladę/ PUNKTY KIBICOWANIA    The refreshment stations  FAN & ACTIVITY ZONES
      cukier i ciastka.    I STREFY AKTYWNOŚCI    at the 5th and 37.5th kilo-
       Dodatkowe punkty po-              meter provide spring water   Stadium gates will be
      miaru czasu znajdują się na   Bramy  stadionu  będą  and the remaining ones of- open to fans on the 7th of
      10, 20 i 30 kilometrze. otwarte dla kibiców 7 paź- fer additionally: an isotonic  October at 10.00 a.m.–3.00
                  dziernika w godz. 10.00– drink and snacks like bana- p.m. – entry gates 1 and 1A.
      PÓŁMARATON        15.00 – wejście bramami 1  nas, chocolate/sugar and  Entrance to the stadium
                  i 1A. Wejście na stadion bę- biscuits.       will be free. The fans will be
       Punkty odżywcze zostaną  dzie bezpłatne. Dla kibiców   Additional time check  provided with stands – sec-
      ustawione w pobliżu 6, 9, 14,  zostaną udostępnione try- points are located at 10th,  tors from 03 to 24.
      17 i 19 kilometra trasy. buny – sektory od 03 do 24.  20th and 30th km.   At the Silesian Stadium
       Na punktach odżywczych   Na terenie Stadionu Ślą-           we have prepared additio-
      na 6 km i 17 km dla zawod- skiego wspólnie z partne- HALF-MARATHON   nal attractions for the run-
      ników przewidziano wodę  rami i sponsorami przy-            ners and also for the fans,
      źródlaną, na pozostałych  gotowaliśmy  dodatkowe   There are refreshment  including competitions and
      dodatkowo napój izotonicz- atrakcje, w tym konkursy  stations along the route, lo- sports games for children.
      ny oraz banany, czekoladę/ i zabawy sportowe dla naj- cated around the 6th, 9th,   Along the route, some
      cukier i ciastka.    młodszych.        14th, 17th and 19th kilome- official, but also spontane-
       Na trasie ustawiony zo-  Na trasie biegu czekać  ter.       ously prepared cheering
      stanie dodatkowy punkt po- będzie kilka oficjalnych, ale   The refreshment stations  spots, will be set up.
      miaru czasu w okolicach 9  i spontanicznie przygotowa- at 6th and 17th kilometer
      kilometra trasy biegu.  nych punktów kibicowania. provide spring water and  MEDICAL SUPPORT
                               the remaining ones offer
      META          ZABEZPIECZENIE      additionally:  an  isotonic   An ambulance with a me-
                  MEDYCZNE         drink and snacks like bana- dical team will be on duty at
       Meta obu biegów będzie            nas, chocolate/sugar and  the finish area at all times.
      znajdować się na bieżni Sta-  Na mecie stały dyżur bę- biscuits.     Further four emergency
      dionu Śląskiego.     dzie miała karetka pogoto-  Additional time check  teams will be also present
       Każdy zawodnik, który  wia z zespołem medycz- point is located at around  along the route. Additio-
      ukończy bieg w regulami- nym. Również na trasie będą  9th km.      nally, at each refreshment
      nowym czasie, otrzyma pa- znajdowały się kolejne 4            station medically trained
      miątkowy medal oraz pakiet  zespoły pogotowia. Dodat- FINISH       people will be present with
      żywnościowy.       kowo na każdym punkcie              paramedics.
       Z uwagi na dużą liczbę  odżywczym będą osoby   The Finish Line of both of   If you need help or notice
      startujących prosimy o nie- posiadające przeszkolenie  the races will be located at  anybody who needs help,
      pozostawanie w strefie mety  medyczne oraz ratownicy  the Silesia Stadium. report it to the nearest se-
      dłużej niż jest to bezwzględ- medyczni.       Every runner who finishes  rvice person – police, gu-
      nie potrzebne, robiąc tym   Jeśli będziesz potrzebo- within the regulation time,  ard, security or a volunteer.
      samym miejsce kolejnym  wał pomocy lub zauważysz  will receive a medal and
      uczestnikom biegu.    inną osobę, która takiej po- a food kit.      We wish you good luck in
       Po wyjściu ze strefy dla za- mocy potrzebuje, zgłoś to   Please promptly leave  the race and many nice me-
      wodników nie będzie do niej  najbliższej osobie z obsługi  the finish zone allowing  mories from the sport com-
      powrotu, dlatego prosimy  biegu.        other runners to comforta- petition.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17