Page 3 - Silesia Marathon 2018 Katalog
P. 3

BIEGOWY JUBILEUSZ

                    BOHDAN WITWICKI, DYREKTOR PKO SILESIA MARATHON      rzed nami wyjąt- przebiegli  każdy               won-  competed in all previous
      kowe  wydarzenie z trzynastu pół-              d e rf u l  marathon runs and three
   P– jubileuszowa, 10.   maratonów.               Aevent is   contestants who ran each of
    edycja Silesia Marathon.  Od lat wspie-          coming – the  the thirteen half marathons.
    Gdy w 2009 roku starto- rają nas rów-          jubilee,  10th  For years, we have also
    waliśmy do biegu mara- nież instytucje,          edition of the  been supported by insti-
    tońskiego sprzed bram  dzięki  którym          Silesia Marathon.  tutions thanks to which we
                                  Silesia Marathon.
                                 When
                                 When
                                 When in 2009th we
    Stadionu Śląskiego, by za- możemy organizo-       When in 2009th we in 2009th we in 2009th we  can organize this jubilee:
                możemy organizo-
    kończyć rywalizację przed  wać ten jubileusz: PKO  started the run from  PKO Bank Polski, Silesian
    katowickim  Spodkiem,  Bank Polski, Śląski Urząd  the gates of the Silesian  Marshal Offi ce, Katowice
    niewiele osób wierzyło  Marszałkowski, Miasto Ka- Stadium to fi nish the race  City and the Ministry of
    w powodzenie tego pro- towice oraz Ministerstwo  in front of the Spodek in  Sport and Tourism. I am
    jektu. Za nami trudne mo- Sportu i Turystyki. Cieszę  Katowice, not too many  truly glad that in the imple-
    menty i ciężkie chwile, bez  się, że w realizacji naszych  people believed in the  mentation of our activities,
    których jednak dzisiaj nie  działań możemy liczyć na  success of this project. We  we can count on more and
    bylibyśmy w tym miejscu.  coraz większe wsparcie  have some hard times be- more support from their side.
    Dziś, dzięki pasji i zaanga- z ich strony.      hind us, but without them
    żowaniu, możemy święto-                we would not be here to- Last year, we were the fi rst
    wać nasz mały jubileusz.  W ubiegłym roku jako  day. Thanks to passion and  ones who ran into the re-
    Z każdym rokiem jest nas  pierwsi wbiegliśmy na  engagement, now we can  new Silesian Stadium. This
    coraz więcej – PKO Silesia  Stadion Śląski. W tym roku  celebrate our little anniver- year the Witches’ Caul-
    Marathon to najprężniej  Kocioł Czarownic gościł  sary. With every passing  dron has already hosted
    rozwijająca się impreza  już największe gwiazdy  year there are more and  the world’s greatest athle-
    biegowa w Polsce.    światowej lekkiej atlety-  more of us – PKO Silesia  tics stars. Time for another
                ki. Czas na kolejne – czas  Marathon is the most dy- ones – it is time for you!
    Nie byłoby to możliwe bez  na Was! Życzę wszystkim  namically developing run- I wish all participants of
    Was, biegaczy, dla któ- uczestnikom  tegorocz-  ning event in Poland.  this year’s running celebra-
    rych organizujemy zawo- nego biegowego święta               tion to fulfi ll their sporting
    dy. W tym miejscu warto  spełnienia  sportowych  But this would not be possi- plans, to feel the satisfac-
    wspomnieć o grupie 40  planów, zadowolenia na  ble without you, the runners,  tion at the fi nish line and to
    maratończyków,  którzy  mecie i samych pozytyw-   for whom we organize the  experience only the positi-
    startowali we wszystkich  nych wrażeń.       whole thing. At this point, it is  ve moments on that day.
    dotychczasowych  bie-                also worth to mention about
    gach maratońskich i trój- Twój bieg. Twoje zwycię- our truest heros – a group  Your run. Your victory!
    ce zawodników, którzy  stwo!            of forty marathoners who


    SPIS TREŚCI                      CONTENTS

    Biegowy jubileusz   3  Trasa Biegów     14   Introduction     3 Races route     14
    3 pytania do...    6  Minimaraton     16   Schedule       9 Worth seeing    18
    Program biegów    8  To warto zobaczyć  18   Guide book     10
    Informator – Maraton  10 Historia maratonu  24
    i Półmaraton       Wolontariusze    26

                                                      strona
                   Redakcja, foto:     Fundacja                   3
                   Silesia Pro Active   SILESIA PRO ACTIVE
                   DTP           www:
                   Leszek Waligóra / Presspekt silesiamarathon.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8