Page 4 - Silesia Marathon 2018 Katalog
P. 4

DO ZOBACZENIA NA STADIONIE

                  Maciej Kolon, pełnomocnik zarządu ds. rozwoju, Stadion Śląski        ilka tysięcy uczestni- nież w tym roku        który ukazuje  na linii mety największej
        ków 10. PKO Silesia  meta najwięk-          się po wejściu  w regionie imprezy biego-
     KMarathon    wbiegnie  szej imprezy             do wnętrza  wej. Liczę też na dopisującą
      na bieżnię Stadionu Śląskie- biego w ej             obiektu,  frekwencję na trybunach –
      go, na której zlokalizowana  na Śląsku           robi niesa- warto zobaczyć na własne
      będzie meta tegorocznej,  mieścić się            mowite wra- oczy lekkoatletyczne święto
      jubileuszowej edycji impre- będzie wła-          żenie.  Wierzę,  i rywalizację zawodników na
      zy. Zawodnicy po raz pierw- śnie na chorzow-       że będzie to do- królewskim dystansie.
                                   ż ż
                                   że będzie to do-e będzie to do-e będzie to do-
      szy fi niszowali na Stadionie  skim obiekcie.    datkowy motywator
      Śląskim w ubiegłym roku               dla zawodników poko- Dla mnie jako miłośnika bie-
      podczas Dnia Otwartego.  Sam na co dzień biegam.  nujących ostatnie metry,  gania 10. PKO Silesia Mara-
      Był to szczególny dzień, któ- Jest to dla mnie podstawo- a doping zgromadzonej na  thon to jedno z najważniej-
      ry rozpoczął nowy rozdział  wa forma rekreacji i mogę  trybunach publiczności po- szych wydarzeń sportowych
      historii Stadionu Śląskiego  sobie wyobrazić, jak wielkim  zwoli zapomnieć o zmęcze- w naszym regionie i tym
      po jego modernizacji.  przeżyciem dla zawodników  niu.          bardziej cieszę się, że fi nał
                  jest moment, kiedy wbie-             imprezy odbędzie się na
      Cieszę się, że kontynuowa- gają na arenę główną naj- Gratuluję wszystkim, którzy  legendarnym Stadionie Ślą-
      na jest współpraca z orga- większego w Polsce obiektu  podjęli wyzwanie i zamel- skim kojarzonym z wielkimi
      nizatorami imprezy i że rów- lekkoatletycznego. Widok,  dują się w Kotle Czarownic  sportowymi sukcesami.

     strona
     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9