Page 5 - Silesia Marathon 2018 Katalog
P. 5

ŚLĄSKIE WITA

                  Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego


      laczego warto od- inwestycje.               Śląskiego  cie. Byli najlepsi na świecie
      wiedzić  wojewódz- W ramach                w ramach  lekkoatleci, swoje mecze
   Dtwo śląskie? Wystar-  pieniędzy                 budżetu  rozgrywają piłkarze. Wró-
    czy zajrzeć do nas choć  z po-                UE 2014- cił po latach żużel. Stadion
    raz, żeby się o tym przeko- przedniej              2020 reali- odwiedzili też uczestnicy
    nać. Województwo śląskie  perspektywy           zowany jest co  rajdu samochodowego. Te-
    charakteryzuje się przede  unijnej na lata        najmniej równie  raz czas na maratończyków.
    wszystkim różnorodnością.  2007-2013              dobrze. Już Nic, tylko się cieszyć.
    U nas z powodzeniem prze- przeprowadzono po-    mamy  2760  podpi-
    mysł sąsiaduje z doskonały- nad 80 konkursów, na  sanych umów na łączną  Wszystkim uczestnikom ju-
    mi terenami rekreacyjnymi.  które złożono niemal 10  kwotę prawie 8 mld zł. To  bileuszowej edycji PKO Si-
    Nuda tutaj nie ma wstępu.  tysięcy projektów. W su- konkretne i jak najbardziej  lesia Marathon chciałbym
                mie w regionie pozostanie  realne  pieniądze,  które  życzyć wytrwałości i dobrej
    Najbardziej jestem dumny  ponad 7,3 mld zł w postaci  zmieniają śląskie na lepsze.  kondycji. Ale i nieco frajdy
    z tego, jak efektywnie, najle- zrealizowanych inwestycji  Taką najbardziej widoczną  z biegu, po prostu! Zwłasz-
    piej w kraju, wykorzystujemy  z tego tytułu. Następny Re- zmianą jest Stadion Śląski,  cza że przy okazji będą na
    środki europejskie. To zaś  gionalny Program Opera- który nie jest już terenem  jednym z najpiękniejszych
    przekłada się na konkretne  cyjny Województwa  budowy. Teraz tutaj tętni ży- stadionów w Polsce.

                                                      strona
                                                      5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10