Page 6 - Silesia Marathon 2018 Katalog
P. 6

3 PYTANIA DO...                            Marcina Krupy, prezydenta Katowic
              Z czego jest Pan            Marathon  doskonale  jubileuszowej edycji
              najbardziej  dumny            wpisuje się w ten na- Silesia Marathon?
              w mieście?                 pięty kalendarz.   Życzę każdemu reali-
              Po pierwsze, z miesz-                     zacji swojego celu – by
              kańców, których za-           Czy ma Pan jakieś  miesiące przygotowań
              angażowanie pozwala            wspomnienie z Sile- przyniosły owoce. Dla
              dynamicznie rozwijać           sia Marathon?     jednej osoby będzie to
              Katowice i wnosi wiele           Jak na razie, jedynie  dobiegnięcie do mety,
              energii w życie miasta.          jako kibic, ale obiecuję  a dla kogoś innego
              Po drugie, z rozmachu  darzeń biznesowych,  sobie, że kiedyś prze- utrzymanie tempa 5
              inwestycyjnego.  Mó- kulturalnych i spor- biegnę  przynajmniej  lub 6 minut na kilo-
              wię zarówno o zreali- towych,  nierzadko  „połówkę”  (śmiech),  metr. Mam nadzieję,
              zowanych projektach,  o światowym znacze- choć ciągle braku- że wiele osób pobije
              jak kosztująca ponad  niu. Niedługo będzie- je czasu na trening.  swoje życiówki, choć
              miliard złotych budo- my gościć Szczyt Kli- Co roku jestem pod  to trudne wyzwanie,
              wa Strefy Kultury czy  matyczny,  corocznie  wielkim  wrażeniem  bo  wielu  biegaczy
              nowego  rynku,  jak  współorganizujemy  zawodników, których  podkreśla, że nasz ma-
              i o tych trwających, jak  Europejski  Kongres  świetne przygotowa- raton  charakteryzuje
              budowa 3 basenów, 4  Gospodarczy.  Mamy  nie fi zyczne, ale też  się dużą liczbą pod-
              centrów  przesiadko- wspaniałe  festiwale  dobre  nastawienie  biegów. Ale to właśnie
              wych czy nadchodzą- muzyczne. Organizuje- psychiczne i siła woli,  biegacze jak mało kto
              ca budowa nowego  my imprezy sportowe  pozwalają pokonać im  pokazują w praktyce
              stadionu  miejskiego.  w randze mistrzostw  ten niełatwy dystans. zasadę, że choć nie
              Chciałbym też dodać,  Europy i Świata. Jed-        zawsze można wygry-
              że Katowice stały się  nym słowem, jest tu po  Czego chciałby Pan  wać, to nigdy nie wol-
              miastem spotkań i wy- co przyjeżdżać. Silesia  życzyć zawodnikom  no się poddawać!

                            Andrzeja Kotali, prezydenta Chorzowa
              Z czego jest Pan            Czy ma Pan jakieś  Czego chciałby Pan
              najbardziej  dumny            wspomnienie z Sile- życzyć  zawodni-
              w mieście?                 sia Marathon?     kom jubileuszowej
              Chorzów to miejsce            Duże wrażenie zrobił  edycji Silesia Mara-
              dynamicznych zmian.            na mnie zeszłorocz- thon?
              Jeszcze niedawno ko-           ny fi nisz maratonu na  Przede  wszystkim
              jarzył się z ciężkim prze-         Stadionie  Śląskim.  wspaniałej  zabawy,
              mysłem, a teraz to jedno          Warto przypomnieć,  bo bieganie ma spra-
              z najbardziej zielonych  pełnych sal, chociażby  że maratończycy byli  wiać radość. Oby każ-
              miejsc aglomeracji. Naj- na zajęciach Chorzow- pierwszymi sportow- dy z zawodników po-
     strona      bardziej jestem dumny  skiej Akademii Seniora,  cami, którzy przete- bił swoją życiówkę,
     6         z tego, że zmieniamy  a także tysiące głosów  stowali przebudowa- a z Chorzowa wywiózł

              się wraz z mieszkańca- w kolejnych edycjach Bu- ny stadion w naszym  tylko  jak  najlepsze
              mi. Cieszy mnie widok  dżetu Obywatelskiego. mieście.    wspomnienie.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11