Page 7 - Silesia Marathon 2018 Katalog
P. 7

3 PYTANIA DO...                     Edwarda Lasoka, prezydenta Mysłowic
    Z czego jest Pan najbar-            sportowe, współfi nansując  czy dystansu 42 km 195 m
    dziej dumny w mieście?               m.in. siatkówkę, piłkę nożną,  uważam za swego rodzaju
    Mysłowice  są  miastem              ręczną, boks, lekką atletykę  fenomen.
    z  niezwykłym  potencja-             czy sporty walki.
    łem. Stawiamy na zmianę                          Czego chciałby Pan życzyć
    miasta w miejsce dobre do            Czy ma Pan jakieś wspo- zawodnikom  jubileuszo-
    rekreacji i czynnego wypo-           mnienie z Silesia Mara- wej edycji Silesia Mara-
    czynku. Możemy kibicować             thon?           thon?
    kolarzom w Tour de Polo-            Fascynujące jest dla mnie,  Zawodnikom życzę, zgodnie
    gne i dopingować drużyny  stawiamy na rozwój sportu  jak wielu uczestników i fa- z mottem „Twój bieg. Two-
    w Mistrzostwach Świata  w szkołach, gdzie świetnie  nów ma Silesia Marathon.  je zwycięstwo”, odniesienia
    w Siatkówce Plażowej. Je- funkcjonują kluby sporto- Z zapartym tchem kibicuję  osobistego sukcesu z po-
    stem przekonany, że naj- we. Naszym priorytetem  wszystkim startującym, ale  konania własnych słabości.
    lepszą zachętą do uprawia- jest rozwój zaplecza spor- oczywiście najbardziej bie- Życzę również, aby w jubile-
    nia sportu są wydarzenia  towego dostępnego dla  gaczom z Mysłowic. Dzie- uszowej edycji wystartowała
    sportowe mające charakter  wszystkich, np. siłowni ple- siąta edycja biegu uzmysła- rekordowa liczba biegaczy,
    masowy, szeroki i otwarty.  nerowych, a ponadto ma- wia, że Silesia Marathon stał  zachęcając  tym  samym
    Proponujemy mieszkańcom  sowa rekreacja oraz sport  się śląską sportową tradycją.  do czynnego wypoczynku
    udział w takich wydarze- dla dzieci i młodzieży. Mia- Pokonanie przez ponad sze- wszystkich  mieszkańców
    niach, a przede wszystkim  sto wspiera również kluby  ściotysięczną rzeszę biega- naszego miasta.

                   Rafała Piecha, prezydenta Siemianowic Śląskich    Z czego jest Pan najbar-             Czy ma Pan jakieś wspo- uprawiać sport, bo jak widać
    dziej dumny w mieście?                mnienie z Silesia Mara- potrafi on utrzymać człowie-
    Najbardziej jestem dumy              thon?           ka w fenomenalnym stanie
    z tego, że w naszej aglome-             Mam jedno ulubione, któ- przez długie lata.
    racji nastała spontaniczna             re do dzisiaj mnie inspiru-
    moda na Siemianowice Ślą-             je. Otóż 3 lata temu miałem  Czego chciałby Pan życzyć
    skie. Nasze miasto to zielo-           okazję kibicować zawodni- zawodnikom jubileuszowej
    na oaza na postindustrialnej           kom Silesia Marathon i wśród  edycji Silesia Marathon?
    mapie Metropolii. To jedno-            nich zauważyć naprawdę  Życzę każdemu zawodniko-
    cześnie idealne miejsce dla  obiektów użyteczności pu- sędziwego pana, który biegł  wi najlepszych życiowych
    aktywnych ludzi, którzy lubią  blicznej, takich jak szkoła, po- przez nasze miasto. Warto  czasów w trakcie tej edycji
    ruch w otoczeniu przyrody.  radnia zdrowia, basen, przed- przypomnieć, że są to już  i tego, by po Silesia Ma-
    Mieszkańcy miast ościennych  szkole, szpital, kino, muzeum  ostatnie kilometry maratonu.  rathon znaleźli czas na
    kupują u nas nowe mieszka- czy galeria handlowa. Myślę,  Wyglądał tak, jakby właśnie  pobieganie w Sie-
    nia, budują się tutaj, kształcą  że tak rozwijane miasto zado- dopiero rozpoczął bieg. Był  mianowicach Ślą-
    swoje dzieci, bo odkryli, że  woli zarówno dorosłych, jak  uśmiechnięty, skupiony i miał  skich.
    to miasto jest kompaktowe,  i dzieci czy seniorów, jak przy- świetną lekkoatletyczną syl-
    nowoczesne i przy okazji  stało na miejsce szczycące  wetkę.  Jego  postawa        strona
    przytulne. Z każdej dzielnicy  się tytułem najbardziej przy- zainspirowała mnie do    7
    można dotrzeć w 15 minut  jaznej rodzinie gminy w woje- tego, by pomimo natło-
    do wszystkich kluczowych  wództwie śląskim.    ku obowiązków nadal
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12