Page 8 - Silesia Marathon 2018 Katalog
P. 8

PROGRAM BIEGÓW

                                 5-7.10.2018              PIĄTEK,        Stadion Śląski, brama 1 wspólna  rozgrzewka  start
              5 PAŹDZIERNIKA    ok. 11.14  fi nisz  dla maratończyków /  PKO Silesia
              2018 R.        pierwszego zawodnika  Katowice, ul. Złota Półmaraton
                         Mini Silesia Marathon /  8.45  ustawienie za- / Park Śląski,
              14.00–20.00  Biuro  bieżnia Stadionu Ślą- wodników  maratonu  Promenada Gen.
              Zawodów PKO Silesia  skiego       w strefach startowych  J. Ziętka
              Marathon i PKO Silesia  ok. 11.40  fi nisz  / Katowice, ul. Złota
              Półmaraton: rejestra- ostatniego zawodnika  8.45  przywitanie za- 11.00–15.00  zaba-
              cja zawodników, od- Mini Silesia Marathon  wodników, uroczyste  wy i konkursy sporto-
              biór pakietów starto- / bieżnia Stadionu Ślą- otwarcie zawodów /  we na Stadionie Ślą-
              wych / Stadion Śląski,  skiego      Katowice, ul. Złota  skim / Stadion Śląski,
              wejście – brama 1A  12.00  dekoracja            wejście – bramy 1 i 1A
              15.30–17.30  Biuro  zwycięzców Mini Sile- 9.00  start  ok. 11.15  fi nisz
              Zawodów Mini Silesia  sia Marathon / bieżnia  PKO Silesia Marathon pierwszego zawodnika
              Marathon o Puchar  Stadionu Śląskiego   / Katowice, ul. Złota PKO Silesia Marathon
              Radia RMF FM: odbiór                       / bieżnia Stadionu Ślą-
              pakietów startowych /  NIEDZIELA,     9.10  zamknięcie linii  skiego
              Stadion Śląski, wejście  7 PAŹDZIERNIKA  startu PKO Silesia Ma- ok. 11.55  fi nisz
              – brama 1A      2018 R.       rathon / Katowice, ul.  pierwszego zawodnika
                                    Złota         PKO Silesia Półmara-
              SOBOTA,        6.30–7.30    Biuro  10.00  otwarcie Sta- ton / bieżnia Stadionu
              6 PAŹDZIERNIKA    Zawodów PKO Silesia  dionu Śląskiego dla  Śląskiego
              2018 R.        Marathon: odbiór pa- publiczności / Stadion  12.30    uroczyste
                         kietów startowych /  Śląski, wejście – bramy  wręczenie  nagród
              8.30–10.15  Biuro  Stadion Śląski, wejście  1 i 1A     zwycięzcom w kate-
              Zawodów Mini Silesia  – brama 1A    10.15  wspólna roz- gorii generalnej / bież-
              Marathon: rejestracja  6.30–9.00  Biuro  grzewka półmaratoń- nia Stadionu Śląskiego
              zawodników,  odbiór Zawodów PKO Silesia  czyków / Park Śląski,  14.30    uroczyste
              pakietów startowych /  Półmaraton:  odbiór  Promenada Gen. J.  wręczenie  nagród
              Stadion Śląski, wejście  pakietów startowych /  Ziętka     zwycięzcom w kate-
              – brama 1A      Stadion Śląski, wejście  10.30  ustawienie  goriach  wiekowych
              10.00–20.00  Biuro  – brama 1A     zawodników półmara- i klasyfi kacjach dodat-
              Zawodów PKO Silesia  7.00  maratońska  tonu w strefach star- kowych / bieżnia Sta-
              Marathon i PKO Silesia  msza święta / Kaplica  towych / Park Śląski,  dionu Śląskiego
              Półmaraton: rejestra- pw. św. Barbary w Sile- Promenada Gen. J.  15.30  zakończenie
              cja zawodników, od- sia City Center   Ziętka        zawodów
              biór pakietów starto- 8.00  otwarcie za-
              wych / Stadion Śląski,  wodów / Katowice, ul.  10.45 
              wejście – brama 1A  Złota
              11.00  start Mini Si- 8.15 
              lesia Marathon /

     strona
     8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13