Page 11 - Silesia Marathon 2018 Katalog
P. 11

zostanie przewieziony na  3:30:00, nr 200–560   Stadium, where after re- below 3:00:01, bib 21–120
    Stadion Śląski, gdzie po   Strefa 4 – czas 3:30:01– aching the fi nish line, you   Zone 3 – time 3:00:01–
    dobiegnięciu do mety bę- 4:00:00, nr 600–1499    will be able to pick up  3:30:00, bib 200–560
    dzie można odebrać swo-   Strefa 5 – czas 4:00:01– your belongings.      Zone 4 – time 3:30:01–
    je rzeczy.        4:30:00, nr 1500–2120     A stationary deposit for  4:00:00, bib 600–1499
     Depozyt stacjonarny dla   Strefa 6 – czas 4:30:01– half-marathon  runners   Zone 5 – time 4:00:01–
    zawodników półmaratonu  5:00:00, nr 2500–2830    will be located at the Si- 4:30:00, bib 1500–2120
    będzie ulokowany na Sta-  Strefa 7 – czas powyżej  lesian Stadium next to   Zone 6 – time 4:30:01–
    dionie Śląskim obok Biura  5:00:00, nr 3200–…    the race offi ce and will be  5:00:00, bib 2500–2830
    Zawodów i będzie czynny   Start biegu wyznaczony  open from 9.00 to 10.30   Zone 7 – time abo-
    w godz. 9.00–10.30.   jest na godz. 9.00, a linia  a.m.         ve 5:00:00, bib 3200–…
     Ze względów bezpie- startu zostanie zamknięta   For your own safety
    czeństwa bagaż przeka- o godz. 9.10.        items transferred to the   The start of the race is
    zywany do depozytu bę-               deposit will be the sub- planned at 9.00 a.m. and
    dzie podlegać kontroli. PÓŁMARATON          ject of scrutiny.    the starting line will be
     Przebieralnia  będzie                Changing rooms will be  closed at 9.10 a.m.
    dostępna tuż przy depo-  Linia startu będzie znaj- available right next to the
    zycie.         dować się w Parku Ślą-  deposit.         HALF-MARATHON:
     Punkt  masażu  bę- skim na Promenadzie Gen.    Massage zone will be
    dzie ulokowany za metą  J. Ziętka, przy Stadionie  located behind the fi nish   The starting line will be
    w strefi e dla zawodników. Śląskim.         line, in the runner’s zone.  located in Silesian Park
     Toalety dla zawodni-  O godz. 10.30 zawod-   Toilets for the runners  on the Promenade of Ge-
    ków będą znajdować się  nicy powinni ustawić się  will be near the start,  neral Ziętek, near by the
    w okolicach startu, na tra- w odpowiednich strefach  along the running route  Silesian Stadium.
    sie biegu oraz na terenie  przedstartowych:   and at the Silesian Sta-  The runners should
    Stadionu Śląskiego.     Strefa 1 – elita, nr 5001– dium.         line up at 10.30 a.m. in the
                 5020                         correct starting zone:
    START           Strefa 2 – czas poniżej   START           Zone 1 – elite, bib
                 1:30:01, nr 5021–5160                 5001–5020
     Każdy zawodnik musi   Strefa 3 – czas 1:30:01–  Each runner must di-  Zone 2 – time below
    mieć umieszczony z przo- 1:40:00, nr 5200–5480    splay a starting number  1:30:01, bib 5021–5160
    du na koszulce i nieza-  Strefa 4 – czas 1:40:01– with a chip, not covered   Zone 3 – time 1:30:01–
    słonięty numer startowy  1:50:00, nr 5600–6180   and placed on the front of  1:40:00, bib 5200–5480
    z chipem.          Strefa 5 – czas 1:50:01– the shirt!         Zone 4 – time 1:40:01–
     Brak numeru z chipem  2:00:00, nr 6300–7300    Lack of a number with  1:50:00, bib 5600–6180
    lub przekazanie go osobie   Strefa 6 – czas 2:00:01– a chip or transferring   Zone 5 – time 1:50:01–
    nieuprawnionej do biegu  2:10:00, nr 7500–8200   a number to an unautho-  2:00:00, bib 6300–7300
    powoduje dyskwalifi kację   Strefa 7 – czas powyżej  rized person to run results   Zone 6 – time 2:00:01–
    zawodnika.        2:10:01, nr 8500–…     in a runner’s disqualifi ca- 2:10:00, bib 7500–8200
     Na obu dystansach wy-                tion.            Zone 7 – time above
    startują grupy pacemake-  Start biegu wyznaczony   At both distances will  2:10:01, bib 8500–…
    rów.          jest na godz. 10.45, a linia  start groups of pacema-
                startu zostanie zamknięta  kers.           The start of the race is
    MARATON         o godz. 11.00.                     planned at 10.45 a.m. and
                               MARATHON         the starting line will be
     Linia startu będzie znaj- TRASA BIEGU                    closed at 11.00 a.m..
    dować się w Katowicach                The starting line will be
    na ul. Złotej przy Stadionie   Po trasie biegu oprócz  located in Katowice on  THE ROUTE
    GKS Katowice.      zawodników będą poru-    Złota Street, near by the
     O godz. 8.45 zawod- szać się pojazdy organiza- GKS Katowice Stadium.   The route of the
    nicy powinni ustawić się  torów, służby medyczne,   The runners should line  race will also
    w odpowiednich strefach  samochody zabezpiecze-  up at 8.45 a.m. in the cor- be attended
    przedstartowych:    nia i pojazdy uprzywilejo- rect starting zone:   by the or-
     Strefa 1 – elita, nr 1 – 20 wane.           Zone 1 – elite,            strona
     Strefa 2 – czas poniżej   Asysty  rowerów  są  runners with bib             11
    3:00:01, nr 21–120   zabronione!  Zawodnik     1–20
     Strefa 3 – czas 3:00:01– korzystający z pomocy   Zone 2 – time
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16